Home   Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Binnen ons kinderopvangorganisatie is de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt. Ieder kind heeft zijn eigen tempo, karakter en ontwikkeling. De pedagogische medewerker moet hierop inspelen, kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen. KOM gaat uit van het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar/4-13 jaar. Het pedagogisch kader gaat uit van een holistische benadering, waarbij de opvoeding evenwichtig is, gericht op alle aspecten van de ontwikkeling; op de emotionele, sociale, cognitieve, creatieve, motorische en morele ontwikkeling waarbij de pedagogisch medewerkers de voorwaarden scheppen, aansluiten bij spontaan leren en spelen en uitgaan van kansen grijpen en kansen creëren om te leren. In het pedagogisch kader worden doelen en competentiegebieden voor kinderen genoemd. Veel aandacht wordt besteed aan hoe pedagogisch medewerkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling.

Door te werken aan de hand van het pedagogisch kader kunnen wij jonge kinderen gevarieerde leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden die aansluiten bij hun aangeboren nieuwsgierigheid en verschillende talenten (o.a. muziek, dans en sport).

Het pedagogisch beleidsplan, dat twee-jaarlijks bijgesteld wordt, is samengesteld door de gehele organisatie. De pedagogisch medewerkers hebben ieder meegedacht en op basis van onderzoek en ervaring geadviseerd. In onderlinge afstemming is het plan vastgesteld.

Hieronder vindt u de meest recente pedagogische beleidsplannen:
Pedagogisch beleidsplan dagopvang (0-4 jaar)
Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang (4-13 jaar)