Home   Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden gaat eenvoudig via het aanmeldformulier. Hieronder vindt u de informatie omtrent de plaatsingsprocedure.

Plaatsingsprocedure
Inschrijving en plaatsing van uw kind wordt centraal geregeld door de administratie van ons kantoor.

Inschrijving
Het moment waarop u uw kind aanmeldt, is afhankelijk van de opvangsoort. Voor het kinderdagverblijf kunt u uw kind inschrijven vanaf het moment van de zwangerschap.
Voor de buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden vanaf het 3e jaar.

Aanmelden
Wij vragen u het aanmeldingsformulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven vanaf wanneer en op welke dagen u opvang nodig heeft.

Plaatsing
Het plaatsen van kinderen binnen de kindercentra gebeurt aan de hand van de beschikbare plaatsen en de gevraagde dagdelen. Wij plaatsen kinderen op volgorde van inschrijfdatum.
Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier bekijken wij uw wensen met de mogelijkheden in de planning. Daarbij houden we rekening met de volgende voorrangsregels:
– Uitbreiding uren geplaatst kind
– Plaatsing broertje en/of zusje

Zodra een plaats beschikbaar is, ontvangt u schriftelijk een opvangovereenkomst / contract. Plaatsingen gaan in op de door u aangegeven datum.  U bevestigt de plaatsing door het contract ondertekend aan ons retour te sturen. Voor de aangevraagde kinderopvangtoeslag is het van belang dat er bij ons een getekend contract retour is gekomen. Wanneer er bij controle van de belastingdienst geen getekend contract overlegd kan worden, dan heeft de belastingdienst het recht om de reeds uitgekeerde voorschotten kinderopvangtoeslag terug te vorderen.

Tussentijdse wijzigingen
Bij de komst van uw kind bij ons worden er met u vaste dag(en/delen) afgesproken. Soms heeft u andere dag(-en) nodig of wilt u uitbreiding van dag(-en), u kunt dit kenbaar maken door dit schriftelijk (per mail) door te geven aan kantoor.

Extra dagen en inhalen dagen
Kinderen kunnen extra dagen afnemen of gemiste dagen achteraf inhalen. Voor inhalen wordt gewerkt met een tegoedkaart met maximaal 10 inhaalmomenten. Kinderen kunnen voor het einde van het kalenderjaar de  gemiste dagen in overleg met de pedagogische medewerk(st)er inhalen.
Extra dagen kunt u aanvragen middels het reserveringsformulier Flex KDV en Flex BSO, de regels die hierbij gelden staan vermeld op deze formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de groep of te downloaden onderaan de pagina.

Beëindiging plaatsing
De opzegtermijn is 1 maand. De opzegging moet altijd schriftelijk bevestigd worden. Dit kunt u per post of mail indienen.
De plaatsing overeenkomst eindigt zonder dat opzegging is vereist als het kind 4 jaar wordt of naar de middelbare school gaat.

Betaling
Aan het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur voor de eerstvolgende maand. Wij maken gebruik van automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 27e van de maand automatisch geïncasseerd.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende en/of studerende ouders of éénoudergezinnen een forse bijdrage in de kosten kunnen krijgen. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Onze administratie kan u hierover nader informeren of ga naar www.toeslagen.nl.
LPS-KOM werkt met tarieven per kalenderjaar. Elk jaar per 1 januari wordt het tarief geïndexeerd en wordt geplaatst op deze website.